GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

uděluji tímto společnosti Freerideguides.cz, s. r. o., se sídlem: Roháčova 145/14,Praha3, 13000, Česká Republika, IČO: 07233493, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704, emailový kontakt: info.freerideguides@gmail.com (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení,

datum narození,

adresa trvalého bydliště,

doručovací adresa,

emailová adresa,

telefonický kontakt,

kontaktní osoba.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zajištění předmětu smlouvy o účasti na freeridovém kempu, které je tento souhlas přílohou (dále jen ,,Smlouva“). 

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání Smlouvy.

4. Poučení Subjektu údajů:

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje Subjekt údajů, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zajištění předmětu Smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.